Observatori

OBSERVATORI – EMJUCOVID

L’observatori EMJUCOVID és una eina de treball interactiu, que permet una anàlisi interseccional. Accedir a el mercat de treball, així com les condicions sota les quals es produeix, és un element decisiu que circumscriu les trajectòries d’emancipació de la població jove. Com que no existeix ni un “únic” mercat de treball, ni un únic model d’inserció laboral i, igualment, ni una única tipologia de persona jove, cal entrar al detall dels diferents escenaris possibles, que tampoc són immutables al llarg de el temps. és per això que, a partir de fonts secundàries de referència, com la enquesta de Població Activa (EPA), s’elaboren diferents indicadors sintètics que, desglossats per variables transversals com l’edat, el sexe, el nivell d’estudis o l’origen, volen donar compte de la evolució de les desigualtats que es donen en l’àmbit laboral. Aquestes desigualtats, però, també transcendeixen el món de la feina.

A partir de les microdades que facilita l’EPA, trimestralment, s’obtenen uns indicadors amb l’objectiu d’analitzar l’impacte de la pandèmia sobre el mercat laboral juvenil a Catalunya i País Valencià. El període d’estudi abasta del primer trimestre de 2018 al segon trimestre de 2021.

Els indicadors són:

 1. Taxa d’atur. Percentatge de la població activa que està a l’atur. Perquè una persona sigui considerada desocupada ha d’estar buscant feina de manera activa i reconèixer que està disponible per a incorporar-se a un lloc de treball en un termini màxim de dues setmanes.
 2. Taxa d’atur alternatiu. Percentatge de la població activa (afegint els nous col·lectius que es consideren com a aturats) que està a l’atur, però també que està subocupada per insuficiència d’hores, és inactiva “desanimada “(persones que no busquen feina perquè consideren que no ho van a trobar) o és potencialment activa perquè no busca feina, tot i reconèixer que està disponible i desitjaria trobar una feina.
 3. Taxa NEETs. Percentatge de la població total que estigui aturada o inactiva i no està realitzant cap tipus de formació, sigui reglada no.
 4. Persones que busquen activament treball. Persones que han contactat amb una oficina d’ocupació pública, amb una oficina d’ocupació privada o s’han apuntat a borses de treball, han establert contacte amb empresaris, s’han consultat a familiars, amics o sindicats per buscar una feina, han posat o contestat a anuncis en premsa, ràdio o altres mitjans, han realitzat exàmens o entrevistes en un procés de selecció, han buscat mitjans per establir-se pel seu compte, han buscat finançament o han fet gestions per obtenir permisos o llicències per establir-se pel seu compte o altres mètodes actius de recerca de feina.
 5. Taxa de temporalitat. Percentatge de la població que treballa per compte d’altri amb contractes temporals
 6. Població ocupada amb contractes temporals. Percentatge de la població ocupada que treballa per compte d’altri amb contractes temporals. A diferència de l’indicador anterior, la temporalitat es compara amb tota la població que treballa (sigui per compte propi, per compte d’altri o com a membre d’una cooperativa, per exemple).
 7. Població ocupada a temps parcial. Percentatge de la població ocupada que treballa amb jornades a temps parcial. Una jornada a temps complet no pot ser inferior a 30 hores setmanals, i una jornada a temps parcial no pot ser superior a les 35 hores setmanals.
 8. Població ocupada amb contractes temporals i a temps parcial. Percentatge de la població ocupada que treballa amb jornades a temps parcial. Una jornada a temps complet no pot ser inferior a 30 hores setmanals, i una jornada a temps parcial no pot ser superior a les 35 hores setmanals.
 9. Taxa de temporalitat segons ocupació principal. Distribució de la taxa de temporalitat entre les deu categories dels grans grups d’ocupació que distingeix la Classificació Nacional d’Ocupacions de 2011 (CNO-2011): directors i gerents; tècnics i professionals científics i intel·lectuals; tècnics, professionals de suport, empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina; treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors; treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer; artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d’instal·lacions i maquinària), operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors; ocupacions elementals; i ocupacions militars.
 10. Taxa de temporalitat segons situació professional. Distribució de la taxa de temporalitat entre la població assalariada en el sector públic i el sector privat.
 11. Taxa de temporalitat segons sector d’activitat. Distribució de la taxa de temporalitat segons el sector d’activitat de centre de treball.
 12. Tipus de contractes temporals. Població que treballa per compte d’altri amb contractes temporals segons el tipus de contracte que la persona entrevistada declarada tenir: eventual per circumstàncies de la producció; d’aprenentatge, formació o pràctica; ¬ estacional o de temporada; cobreix un període de prova; cobreix l’absència total o parcial d’un altre treballador; per a obra o servei determinat; verbal no inclòs en les opcions anteriors; o un altre tipus.
 13. Durada dels contractes temporals. Població que treballa per compte d’altri amb contractes temporals segons la durada que la persona entrevistada declara tenir en dies i mesos.
 14. Població ocupada amb una segona ocupació. Població ocupada que reconeix tenir una altra ocupació o treballar almenys una hora a la setmana en una altra ocupació al declarat com a principal.